Lịch dạy trực tuyến qua Internet

Thứ tư - 17/02/2021 09:53
    LỊCH DẠY TRỰC TUYẾN  KHỐI 1         Áp dụng từ ngày 17/02 đến 28/02/ 2021
TT Lớp GVCN Buổi Thời gian Môn học
1 1A1 Đinh Thị Tuyết Thứ hai 19h15' - 21h15' TĐ, Toán, Đạo đức
Thứ tư 19h15' - 21h15' TĐ, Toán, TNXH
Thứ sáu 19h15' - 21h15' TĐ, Toán, HĐTN
  1A2 Nguyễn Thị Thương Thứ hai 19h15' - 21h15' TĐ, Toán, Đạo đức
  Thứ tư 19h15' - 21h15' TĐ, Toán, TNXH
  Thứ sáu 19h15' - 21h15' TĐ, Toán, HĐTN
  1A3 Nguyễn Thị Minh  Thứ hai 19h15' - 21h15' TĐ, Toán, Đạo đức
  Thứ tư 19h15' - 21h15' TĐ, Toán, TNXH
  Thứ sáu 19h15' - 21h15' TĐ, Toán, HĐTN
2 1A4 Nguyễn  Thu Hương Thứ hai 19h15' - 21h15' TĐ, Toán, Đạo đức
Thứ tư 19h15' - 21h15' TĐ, Toán, TNXH
Thứ sáu 19h15' - 21h15' TĐ, Toán, HĐTN
3 1A5 Trần Thị Thành  Thứ hai 19h15' - 21h15' TĐ, Toán, Đạo đức
Thứ tư 19h15' - 21h15' TĐ, Toán, TNXH
Thứ sáu 19h15' - 21h15' TĐ, Toán, HĐTN
4 1A6 Lê Thị Minh Hiền Thứ hai 19h15' - 21h15' TĐ, Toán, Đạo đức
Thứ tư 19h15' - 21h15' TĐ, Toán, TNXH
Thứ sáu 19h15' - 21h15' TĐ, Toán, HĐTN
5 1A7 Nguyễn Ngọc Ánh Thứ hai 19h15' - 21h15' TĐ, Toán, Đạo đức
Thứ tư 19h15' - 21h15' TĐ, Toán, TNXH
Thứ sáu 19h15' - 21h15' TĐ, Toán, HĐTN
    GV bộ môn
Mĩ thuật 1a1 - 1a2 Thứ bẩy  8h - 9h10'   
 1a1 - 1a2 
Mĩ thuật (Cô Phượng)
1a3 - 1a4 9h - 9h40'
       1a3 -1a4
Mĩ thuật (Cô Phượng)
(1a5 +1a6) - 1a7 10h' - 11h20'
(1a5+ 1a6) - 1a7
Mĩ thuật (Cô Phượng)
Âm nhạc
GDTC
1a1 - 1a2 Chủ nhật  8h - 9h10'   
 1a1 - 1a2 
ÂN (Thoa) + TD (Giang) 
1a3 - 1a4 9h - 9h40'
       1a3 -1a4
ÂN (Thoa) + TD (Giang) 
(1a5 + 1a6) - 1a7 10h' - 11h20'
(1a5+ 1a6) - 1a7
ÂN (Thoa) + TD (Giang) 
 
LỊCH DẠY TRỰC TUYẾN KHỐI  2                                  Áp dụng từ ngày 17/02 đến 28/02/2021
STT LỚP GVCN BUỔI THỜI GIAN MÔN HỌC
1 2A1 Lường Thị Tình Thứ hai 19h15' - 21h15' TĐ, Chính tả, Toán, Đạo đức
Thứ tư 19h15' - 21h15' TĐ, Chính tả, Toán, TN&XH
Thứ sáu 19h15' - 21h15' LT&C, TLV, Toán, Thủ công
2 2A2 Nguyễn Phương Nhung Thứ ba 19h15' - 21h15' TĐ, Chính tả, Toán, Đạo đức
Thứ năm 19h15' - 21h15' TĐ, Chính tả, Toán, TN&XH
Thứ bảy 19h15' - 21h15' LT&C, TLV, Toán, Thủ công
3 2a3   Thứ hai 19h15' - 21h15' TĐ, Chính tả, Toán, Đạo đức
Lê Thị Nguyệt Thanh Thứ tư 19h15' - 21h15' TĐ, Chính tả, Toán, TN&XH
  Thứ sáu 19h15' - 21h15' LT&C, TLV, Toán, Thủ công
4 2A4 Vương Thị Minh Thúy Thứ hai 19h15' - 21h15' TĐ, Chính tả, Toán, Đạo đức
Thứ tư 19h15' - 21h15' TĐ, Chính tả, Toán, TN&XH
Thứ sáu 19h15' - 21h15' LT&C, TLV, Toán, Thủ công
6 2A5 Nguyễn Thị Thanh Tâm Thứ hai 19h15' - 21h15' TĐ, Chính tả, Toán, Đạo đức
Thứ tư 19h15' - 21h15' TĐ, Chính tả, Toán, TN&XH
Thứ sáu 19h15' - 21h15' LT&C, TLV, Toán, Thủ công
7 2A6 Nông Thị Thanh Ngàn Thứ ba 19h15' - 21h15' TĐ, Chính tả, Toán, Đạo đức
Thứ năm 19h15' - 21h15' TĐ, Chính tả, Toán, TN&XH
Thứ bảy 19h15' - 21h15' LT&C, TLV, Toán, Thủ công
10 2a7 Phạm Thị Ngọc Huyền Thứ hai 19h15' - 21h15' TĐ, Chính tả, Toán, Đạo đức
Thứ tư 19h15' - 21h15' TĐ, Chính tả, Toán, TN&XH
Thứ sáu 19h15' - 21h15' LT&C, TLV, Toán, Thủ công
    GV bộ môn
Âm nhạc
Thể dục
2a1 - 2a2 Thứ bảy  8h - 9h20'   
 2a1- 2a2 
ÂN (Thoa) + TD (Giang) 
2a4 -  2a5 9h - 10h20'
      2a4 - 2a5 
ÂN (Thoa) + TD (Giang) 
2a3 + 2a6
 10h - 10h40'
  2a3 +  2a6

 
ÂN (Thoa) + TD (Giang) 
2a7   10h45' - 11h 25'
2a7
ÂN (Thoa) + TD (Giang) 
Mĩ thuật 2a1 - 2a2 Chủ nhật  8h - 9h20'   
 2a1- 2a2 
Mĩ thuật (Cô Phượng)
2a4 -  2a5 9h - 10h20'
      2a4 - 2a5 
Mĩ thuật (Cô Phượng)
2a3 + 2a6
 10h - 10h40'
 2a3 +  2a6

 
Mĩ thuật (Cô Phượng)
2a7 10h45' - 11h 25'
2a7
Mĩ thuật (Cô Phượng)
 
LỊCH DẠY TRỰC TUYẾN KHỐI 3                      Áp dụng từ ngày 17/02 đến28/02/2021
TT Lớp Họ và tên GV  Ngày dạy Thời gian Môn dạy
1 3a1 Nguyễn Thị Hoa Thứ hai
 19h15' - 21h15'
Toán, TĐ,  Chính tả, Đạo đức
Thứ tư
 19h15' - 21h15'
Toán, TĐ, LT&C, Tập viết
Thứ sáu
 19h15' - 21h15'
Toán, TLV, Thủ công, TNXH
2 3a2 Bùi Thu Hằng Thứ hai
 19h15' - 21h15'
Toán, TĐ,  Chính tả, Đạo đức
Thứ tư
 19h15' - 21h15'
Toán, TĐ, LT&C, Tập viết
Thứ sáu
 19h15' - 21h15'
Toán, TLV, Thủ công, TNXH
  3A3 Nguyễn Thị Thùy Linh Thứ hai
 19h15' - 21h15'
Toán, TĐ,  Chính tả, Đạo đức
3 Thứ tư
 19h15' - 21h15'
Toán, TĐ, LT&C, Tập viết
  Thứ sáu
 19h15' - 21h15'
Toán, TLV, Thủ công, TNXH
4 3A4 Vũ Thu Hà Thứ hai
 19h15' - 21h15'
Toán, TĐ,  Chính tả, Đạo đức
Thứ tư
 19h15' - 21h15'
Toán, TĐ, LT&C, Tập viết
Thứ sáu
 19h15' - 21h15'
Toán, TLV, Thủ công, TNXH
  3a5 Hoàng Khánh Huyền Thứ hai
 19h15' - 21h15'
Toán, TĐ,  Chính tả, Đạo đức
  Thứ tư
 19h15' - 21h15'
Toán, TĐ, LT&C, Tập viết
5 Thứ sáu
 19h15' - 21h15'
Toán, TLV, Thủ công, TNXH
6 3a6 Hà Thị Thùy Trinh Thứ hai
 19h15' - 21h15'
Toán, TĐ,  Chính tả, Đạo đức
Thứ tư
 19h15' - 21h15'
Toán, TĐ, LT&C, Tập viết
Thứ sáu
 19h15' - 21h15'
Toán, TLV, Thủ công, TNXH
7 3a7 Nguyễn Thùy Linh Thứ hai
 19h15' - 21h15'
Toán, TĐ,  Chính tả, Đạo đức
Thứ tư
 19h15' - 21h15'
Toán, TĐ, LT&C, Tập viết
Thứ sáu
 19h15' - 21h15'
Toán, TLV, Thủ công, TNXH
8 3a8 Nguyễn Thị Tuyết Thứ hai
 19h15' - 21h15'
Toán, TĐ,  Chính tả, Đạo đức
Thứ tư
 19h15' - 21h15'
Toán, TĐ, LT&C, Tập viết
Thứ sáu
 19h15' - 21h15'
Toán, TLV, Thủ công, TNXH
9 3a9 Nguyễn Thị Nga Thứ hai
 19h15' - 21h15'
Toán, TĐ,  Chính tả, Đạo đức
Thứ tư
 19h15' - 21h15'
Toán, TĐ, LT&C, Tập viết
Thứ sáu
 19h15' - 21h15'
Toán, TLV, Thủ công, TNXH
10 3a10 Đặng Thị Tám quỳnh Thứ hai
 19h15' - 21h15'
Toán, TĐ,  Chính tả, Đạo đức
Thứ tư
 19h15' - 21h15'
Toán, TĐ, LT&C, Tập viết
Thứ sáu
 19h15' - 21h15'
Toán, TLV, Thủ công, TNXH
GIÁO VIÊN BỘ MÔN
    Giáo viên dạy Thứ Thời gian Môn dạy
    GV Tiếng Anh
Lê Thị Kim Thanh
Thứ ba 19h15' - 19h55' 3a1
    20h00' - 20h40 3a2
    20h45' - 21h25' 3a3
    Thứ năm 19h15' - 19h55' 3A4
    20h00' - 20h40 3a5
    20h45' - 21h25' 3a6
    Thứ bảy 8h - 8h40' 3a7
8h45' - 9h25' 3a8
9h30'- 10h10' 3a9
10h15' - 10h55' 3a10
    TD: Phạm văn Tùng Thứ ba  14h - 15h20'  
  3a1- 3a2
Âm Nhạc - Thể dục
ÂN: Đoàn Diệu Thoa 15h - 16h20' 3a3 - 3a4 Âm Nhạc - Thể dục
   16h - 17h20'
   3a5 -  3a6
Âm Nhạc - Thể dục
       
TD: Phan Trường Giang Thứ ba  8h - 9h20'  
  3a7 - 3a8
Âm Nhạc - Thể dục
ÂN: Tô Thị Kim Thoa 9h - 10h20' 3a9 - 3a10 Âm Nhạc - Thể dục
    Tin học: Đinh Hoàng Linh
Mĩ thuật: Hoàng Thu Hương
Thứ bẩy  8h - 9h10'   
  3a1- 3a2
Tin học + Mĩ thuật
    9h - 10h10'
       3a3 - 3a4
Tin học + Mĩ thuật
     10h - 11h10'
   3a5 - 3a6
Tin học + Mĩ thuật
    Chủ nhật  8h - 9h10'   
  3a7 - 3a8
Tin học + Mĩ thuật
9h - 10h10'
       3a9 - 3a10
Tin học + Mĩ thuật
 
LỊCH DẠY TRỰC TUYẾN KHỐI 4      Áp dụng từ ngày 17/2/2021 đến 28/02/2021
TT Lớp Họ và tên GV Buổi Thời gian Môn học
1 4a1 Hoàng Thị Kiều Anh Thứ hai 8h-10h30' Toán, TĐ, LT&C Đạo đức
Thứ tư 8h-10h30' Toán,TĐ, LS, KH
Thứ sáu 8h-10h30' TLV, Toán, LT&C, ĐL
2 4a2 Nguyễn Thị Hoa Thứ hai 8h-10h30' Toán, TĐ, LT&C Đạo đức
Thứ tư 8h-10h30' Toán,TĐ, LS, KH
Thứ sáu 8h-10h30' TLV, Toán, LT&C, ĐL
3 4a3 Phạm Thanh Dung Thứ hai 8h-10h30' Toán, TĐ, LT&C Đạo đức
Thứ tư 8h-10h30' Toán,TĐ, LS, KH
Thứ sáu 8h-10h30' TLV, Toán, LT&C, ĐL
4 4a4 Hoàng Thị Thanh Thủy Thứ hai 8h-10h30' Toán, TĐ, LT&C Đạo đức
Thứ tư 8h-10h30' Toán,TĐ, LS, KH
Thứ sáu 8h-10h30' TLV, Toán, LT&C, ĐL
5 4a5 Nguyễn Thị Hồng Thứ hai 8h-10h30' Toán, TĐ, LT&C Đạo đức
Thứ tư 8h-10h30' Toán,TĐ, LS, KH
Thứ sáu 8h-10h30' TLV, Toán, LT&C, ĐL
6 4a6 Phan Thị Thu Thủy Thứ hai 8h-10h30' Toán, TĐ, LT&C Đạo đức
  Thứ tư 8h-10h30' Toán,TĐ, LS, KH
  Thứ sáu 8h-10h30' TLV, Toán, LT&C, ĐL
7 4a7 Trịnh Thị Thủy Thứ hai 8h-10h30' Toán, TĐ, LT&C Đạo đức
Thứ tư 8h-10h30' Toán,TĐ, LS, KH
Thứ sáu 8h-10h30' TLV, Toán, LT&C, ĐL
Giáo viên bộ môn
    Họ và tên GV Buổi Thời gian Môn học
    GV Tiếng Anh Thứ ba 14h-14h40' 4a1
Nguyễn  Thu Tâm 14h45'-15h25' 4a2
15h30' -16h10' 4a3
16h15' -16h55' 4a4
Thứ năm 14h-14h40' 4a5
14h45'-15h25' 4a6
15h30' -16h10' 4a7
    Thể dục: Phạm văn Tùng Thứ năm  8h - 9h20'    4a1, 4a2-4a7  Âm Nhạc - Thể dục
Âm nhạc:Đoàn Diệu Thoa  9h - 10h20'
  4a3, 4a4
 Âm Nhạc - Thể dục
  10h - 11h20'
  4a5-4a6
 Âm Nhạc - Thể dục
  Tin học: Đinh Hoàng Linh Thứ ba  8h - 9h20'    4a1, 4a2-4a7 Tin học - Mĩ thuật
Mĩ thuật: Hoàng Thu Hương  9h - 10h20'
  4a3, 4a4
Tin học - Mĩ thuật
  10h - 11h20'
  4a5-4a6
Tin học - Mĩ thuật
 
LỊCH DẠY TRỰC TUYẾN KHỐI 5           Áp dụng từ ngày 17/02 đến 28/02/2021
           
TT Lớp Họ và tên GV Buổi Thời gian Môn học
1 5A1 Đào Thị Sen Thứ hai 8h - 10h30' Toán, TĐ, Đạo đức, Khoa học
Thứ tư 8h - 10h30' Toán, LT&C, TĐ, LS
Thứ sáu 8h - 10h30' Toán, LT&C, Địa lý, Kỹ thuật
2 5A2 Lê Thị Huệ Thứ hai 8h - 10h30' Toán, TĐ, Đạo đức, Khoa học
Thứ tư 8h - 10h30' Toán, LT&C, TĐ, LS
Thứ sáu 8h - 10h30' Toán, LT&C, Địa lý, Kỹ thuật
  5A3 Nguyễn Thị Thu Thơm Thứ hai 8h - 10h30' Toán, TĐ, Đạo đức, Khoa học
  Thứ tư 8h - 10h30' Toán, LT&C, TĐ, LS
3 Thứ sáu 8h - 10h30' Toán, LT&C, Địa lý, Kỹ thuật
  5A4 Nguyễn Thị Thanh Thủy Thứ hai 8h - 10h30' Toán, TĐ, Đạo đức, Khoa học
  Thứ tư 8h - 10h30' Toán, LT&C, TĐ, LS
4 Thứ sáu 8h - 10h30' Toán, LT&C, Địa lý, Kỹ thuật
  5A5 Lưu Thị Đà Giang Thứ hai 8h - 10h30' Toán, TĐ, Đạo đức, Khoa học
  Thứ tư 8h - 10h30' Toán, LT&C, TĐ, LS
5 Thứ sáu 8h - 10h30' Toán, LT&C, Địa lý, Kỹ thuật
  5A6 Nguyễn Thị Nhung Thứ hai 8h - 10h30' Toán, TĐ, Đạo đức, Khoa học
  Thứ tư 8h - 10h30' Toán, LT&C, TĐ, LS
  Thứ sáu 8h - 10h30' Toán, LT&C, Địa lý, Kỹ thuật
    GV Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thu Tâm
Thứ bảy 8h - 9h00' 5a1
    9h5 - 10h5' 5a2
6 10h10 - 11h10' 5a3
    GV Tiếng Anh
Bạch Hải Âu
Thứ bảy 8h - 9h00' 5a4
  9h5 - 10h5' 5a5
  10h10 - 11h10' 5a6
    GV bộ môn 
7 Âm nhạc:Đoàn Diệu Thoa Thứ ba  8h - 9h20'    5A1, 5A2  Âm Nhạc - Thể dục
  Thể dục: Phạm văn Tùng  9h - 10h20'
  5A3, 5A4
Âm Nhạc - Thể dục
  10h - 11h20'
  5A5-5a6
Âm Nhạc - Thể dục
8   Tin học: Đinh Hoàng Linh Thứ năm  8h - 9h10'     5A1, 5A2 Tin học - Mĩ thuật
  Mĩ thuật: Trần Thị Phượng  9h - 10h10'
  5A3, 5A4
Tin học - Mĩ thuật
  10h - 11h20'
  5A5-5a6
Tin học - Mĩ thuật

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay472
  • Tháng hiện tại13,877
  • Tổng lượt truy cập403,837

Hoạt động nhà trường  

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây